مزایده سیلبند

این مزایده بر اساس بخشنامه صادره از دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قانونی میباشد